ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φυσική

φυσική: [φυσική φιλοσοφίαη επιστήμη που μελετά τα σώματα τα οποία γνωρίζουμε μόνο δια των αισθήσεων, ως προς τις ιδιότητές τους, πώς υπάρχουν, πώς ενεργούν, σε ποιους όρους υπόκεινται και ποια τα παρατηρούμενα αποτελέ­σματα και τα αίτιά τους. Τα σώματα ανάγονται από τους φυσικούς σε τρεις τάξεις και εξετάζονται κατά διαφόρους τρόπους: α) από τη Φυσική που συνίσταται στη μελέτη μέσω παρατηρήσεων των γενικών και αμετάβλητων ιδιοτήτων των σωμά­των και των πρόσκαιρων μεταβολών τους), β) από τη Χημεία, που συνίσταται στη μελέτη των γενικών φαινομένων που προέρχονται από κάποια εσωτερική ενέργεια των μορίων του σώματος είτε για να ενωθούν μεταξύ τους ή για να αποχωριστούν, δημιουργώντας ένα νέο σύνθετο σώμα με άλες ιδιότητες, γ) από τη Φυσική Ιστο­ρία, που αποτελεί μερική θεώρηση των όντων με σκοπό την περιγραφή και διάταξή τους, από τα οποία άλα έχουν ζωή και κίνηση, άλα ζουν χωρίς δυνατότητα δικής τους κίνησης και άλα έχουν ανόργανη κατασκευή. Διακρίνεται η Φυσική Ιστορία σε Ζωολογία, Φυτολογία, Ορυκτολογία.

1-2