ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Φυσική Πειραματική (Βιέννη, 1812)

pdf16

view
 • Εξώφυλλο
 • Προοίμιον
 • Πίναξ Κεφαλαιώδης
 • Κεφάλαιον Α'. Φυσικής, και των γενικών ιδιοτήτων των σωμάτων
 • Κεφάλαιον Β'. Περί Εφελκύσεως, και των χημικών συγγενειών
 • Κεφάλαιον Γ'. Περί των απλών εν γένει ουσιών, και ιδίως περί του Θερμαντικού
 • Κεφάλαιον Δ'. Συνέχεια των απλών ουσιών
 • Κεφάλαιον Ε'. Συνέχεια των απλών ουσιών. Περί των μεταλλικών ουσιών
 • Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί των πνευμάτων, ή αέρων εν γένει. Είτα περί των συστατικών του ατμοσφαιρικού αέρος, ήγουν περί του οξυγονικού πνεύματος, και του σηπτικού, ή παυσιζώου
 • Κεφάλαιον Ζ'. Περί των οξέων, και καλικών αέρων
 • Κεφάλαιον Η'. Περί των υδρογονικών πνευμάτων
 • Κεφάλαιον Θ'. Περί των διωργανισμένων σωμάτων
 • Κεφάλαιον [Θ'] . Περί των ζώων
 • Κεφάλαιον Ι'. Περί του ατμοσφαιρικού αέρος, και των φυσικών αυτού ιδιοτήτων
 • Κεφάλαιον ΙΑ'. Περί του αέρος ως γηϊνης ατμοσφαίρας θεωρουμένου, και περί των αναγκαίων οργάνων διά την καταμέτρησην της αυτού θλίψεως
 • Κεφάλαιον ΙΒ'. Περί του Ήχου
 • Κεφάλαιον ΙΓ'. Περί του Ύδατος
 • Κεφάλαιον ΙΔ'. Περί της ηλεκτρικής ύλης
 • Κεφάλαιον ΙΕ'. Περί της ατμοσφαιρικής ηλεκτρικής, και περί Μετεώρων
 • Κεφάλαιον ΙΣΤ'. Περί του φυσικού, και τεχνητού μαγνητισμού
 • Κεφάλαιον ΙΖ'. Περί της απλής και συνθέτου κινήσεως, και περί των όσα εμποδίζουν την συνέχειάν της
 • Κεφάλαιον ΙΗ'. Περί μεταδόσεως της κινήσεως και των αιτίων, τα οποία μεταβάλλουν την ταύτης διεύθυνσιν
 • Κεφάλαιον ΙΘ'. Περί βαρύτητος των σωμάτων, και της ταχυνομένης, και βραδυνομένης κινήσεως, και περί της κινήσεως της δι' επιπέδων κεκλιμένων
 • Κεφάλαιον Κ'. Περί καμπύλης κινήσεως, περί αναλικνήσεως των εκκρεμών, περί βολής των σωμάτων, και περί των κεντρικών δυνάμεων
 • Κεφαλαιον ΚΑ'. Περί Στατικής, ήγουν περί ισορροπίας και περί μηχανών
 • Κεφάλαιον ΚΒ'. Περί υδροστατικής, ήγουν περί θλίψεως, και ισορροπίας των ρευστών
 • Κεφάλαιον ΚΓ'. Περί υδραυλικής, ήγουν περί κινήσεως των ρευστών
 • Κεφάλαιον ΚΔ'. Περί φωτός εν γένει, και περί Οπτικής, Κατοπτρικής, και Διοπτρικής
 • Κεφάλαιον ΚΕ'. Περί Οράσεως
 • Κεφάλαιον ΚΣΤ'. Περί των χρωμάτων
 • Κεφάλαιον ΚΖ'. Περί Αστρονομίας
 • Κεφάλαιον ΚΗ'. Περί των πλανητών
 • Πίναξ Πραγματιώδης
 • Σχήματα
Βιέννη
1812