Πρωτότυπες πηγές: Μαζαράκης, Άνθιμος, Βιογραφίαι, 1843  ,:Σάθας, Κωνσταντίνος,Βιογραφίαι, 1868 ,:Πούλιος, Χαρίσης, Κατάλογος των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Μακεδόνων από της καταλύσεως της βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι της εθνεγερσίας., 1845