ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών, τόμος VI (Βιέννη, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Αερολογίας
 Κεφάλαιον Α'. Τί εστιν Αήρ, και περί των αυτού ιδιοτήτων
 Κεφάλαιον Β'. Περί καταθλίψεως της ατμόσφαιρας
 Κεφάλαιον Γ'. Περί ύψους της ατμόσφαιρας
 Κεφάλαιον Δ'. Περί τινων άλλων ιδιοτήτων και χρήσεων της ατμοσφαίρας
 Κεφάλαιον Ε'. Περί Σύριγγος
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί Σίφωνος
 Κεφάλαιον Ζ'. Περί της Πνευματικής Αντλίας
 Κεφάλαιον Η'. Περί του Βαρομέτρου και Αερονοτιδομέτρου
 Κεφάλαιον Θ'. Περί Αντλίας και ετέρων τινών μηχανών
 Οπτικών εν οις τάτε Κατοπτρικά και Διοπτρικά
 Κεφάλαιον Α'. Ορισμοί
 Κεφάλαιον Β'. Περί φωτός και των ιδιοτήτων αυτού
 Κεφάλαιον Γ'. Περί της του φωτός προεπεκτάσεως
 Κεφάλαιον Δ'. Περί Σκιάς
 Κεφάλαιον Ε'. Δόξαι περί της φύσεως και της προβολής του φωτός
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί φωσφόρων σωμάτων
 Κεφάλαιον Ζ'. Περί θραυομένου φωτός
 Κεφάλαιον Η'. Περί ανακλωμένου φωτός
 Κεφάλαιον Θ'. Περί χρωμάτων
 Κεφάλαιον Ι'. Περί διαφόρου των ακτίνων θραύσεως
 Κεφάλαιον ΙΑ'. Υπογραφή οφθαλμού
 Κεφάλαιον ΙΒ'. Περί της Οράσεως
 Κεφάλαιον ΙΓ'. Περί του σχήματος των ορωμένων
 Κεφάλαιον ΙΔ'. Περί του των ορατών μεγέθους
 Κεφάλαιον ΙΕ'. Περί του φαινομένου των ορωμένων αποστήματος
 Κεφάλαιον ΙΣΤ'. Περί της των ορωμένων κινήσεως
 Κεφάλαιον ΙΖ'. Περί ενόπτρων
 Κεφάλαιον ΙΗ'. Περί κοίλων και κυρτών ενόπτρων
 Κεφάλαιον ΙΘ'. Περί τινων Διοπτρικών και Κατοπτροδιοπτρικών οργάνων
 Πυρολογίας
 Κεφάλαιον Α'. Τί εστι πυρ
 Κεφάλαιον Β'. Περί των ενεργειών του πυρός
 Κεφάλαιον Γ'. Περί των διαφόρων τρόπων του εξάγειν το πυρ
 Κεφάλαιον Δ'. Περί των διαφόρων τρόπων του τρέφειν το πυρ
 Κεφάλαιον Ε'. Περί θερμότητος και θερμομέτρου
 Ηλεκτρολογίας
 Κεφάλαιον Α'. Τί εστιν ηλεκτρισμός
 Κεφάλαιον Β'. Περί ηλεκτρικής μηχανής
 Κεφάλαιον Γ'. Θεωρία του ηλεκτρισμού
 Κεφάλαιον Δ'. Περί καθωπλισμένων υέλων
 Πίναξ Κεφαλαιώδης των εν τω ΣΤ'. τόμω περιεχομένων
Διόρθωσις των ημαρτημένων
 Πίνακες σχημάτων

Βιέννη
1807