ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Aμπουλφέδα Iσμαήλ Bασιλέως Aπαμείας, εκ των Γεωγραφικών πινάκων περιγραφή... (Βιέννη, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Βιογραφία Αμπουλφέδα
Ψευδότιτλος
Πρόλογος
 Προοίμιο όλου του συγγράμματος
 Περιγραφή Χορασμίας
 Περιγραφή Μαουραλνάχρης
 Περιγραφή Αραβίας
 Περιγραφή Αιγύπτου
 Περιγραφή Περσίας
 Περιγραφή Περσικής θαλάσσης
 Περιγραφή Ερυθράς Θαλάσσης
 Πίνακες

Βιέννη
1807