ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών, τόμος III (Βιέννη, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Πίναξ Κεφαλαιώδης των εν τω Γ' τόμω περιεχομένων
Διόρθωσις των ημαρτημένων
 Γεωμετρίας τμήμα Ε'. Τριγωνομετρία επίπεδος
 Κεφάλαιον Α'. Έκθεσις των εν αυτή εξετάζεσθαι ειωθότων
 Κεφάλαιον Β΄. Περί επιλύσεως των κατά τα τρίγωνα προβλημάτων.
 Γεωμετρίας τμήμα ΣΤ', εν ω ο Συμβολικός Λογισμός τη στοιχειώδη Γεωμετρία προσεφαρμόζεται
 Κεφάλαιον Α΄. Περί γεωμετρικής κατασκευής των συμβολικών ποσοτήτων
 Κεφάλαιον Β΄. Γεωμετρικών προβλημάτων επίλυσις δια του συμβολικού λογισμού.
 Γεωμετρίας τμήμα Ζ'
 Κεφάλαιον Α'. Περί χωροσταθμίσεως
 Κεφάλαιον Β΄. Περί πρακτικής μηκομετρίας
 Κεφάλαιον Γ΄. Περί ιχνογραφίας
 Κεφάλαιον Δ΄. Σύνοψις της εχυροποιίας
 Κεφάλαιον Ε΄. Περί χωρομετρίας
 Κεφάλαιον ΣΤ΄. Περί πρακτικής στερεωμετρίας
 Υψηλοτέρας Γεωμετρίας τμήμα Α'. Περί των του Κώνου τομών
 Κεφάλαιον Α΄. Περί γενέσεως των Κωνικών τομών
 Κεφάλαιον Β΄. Περί φύσεως των Κωνικών τομών εν επιπέδω καταγεγραμμένων.
 Κεφάλαιον Γ΄. Περί παραβολής
 Κεφάλαιον Δ΄. Περί διαμέτρων της παραβολής.
 Κεφάλαιον Ε΄. Περί ελλείψεως.
 Κεφάλαιον ΣΤ΄. Περί διαμέτρων της ελλείψεως
 Κεφάλαιον Ζ΄. Περί της εν τοις οπτικοίς χρήσεως των της ελλείψεως ιδιοτήτων.
 Κεφάλαιον Η΄. Περί υπερβολής.
 Κεφάλαιον Θ΄. Περί των ασυμπτώτων της υπερβολής.
 Κεφάλαιον Ι΄. Περί υπερβολικών λογαρίθμων.
 Κεφάλαιον ΙΑ΄. Περί υπερβολικών ημιτόνων και συνημιτόνων.
 Κεφάλαιον ΙΒ΄. Περί διαμέτρων της υπερβολής.
 Κεφάλαιον ΙΓ΄. Περί της εν τη διοπτρική χρήσεως της υπερβολής.
 Κεφάλαιον ΙΔ΄. Περί της ακτίνος της καμπυλότητος.
 Κεφάλαιον ΙΕ΄. Περί κωνικών τομών παραθέσεως.
 Κεφάλαιον ΙΣΤ΄. Περί ομοίων κωνικών τομών.
 Κεφάλαιον ΙΖ΄. Περί του λογισμού των στοών.
 Κεφάλαιον ΙΗ΄. Περί κωνικών τομών γενών υπερτέρων.
 Υψηλοτέρας Γεωμετρίας τμήμα Β'. Περί Καμπύλων εν γένει
 Κεφάλαιον Α΄. Περί γεωμετρικών καμπύλων
 Κεφάλαιον Β΄. Περί γεωμετρικών τόπων.
 Κεφάλαιον Γ΄. Περί υπερβατικών καμπύλων.
 Του Λογισμού της ως απείρου θεωρουμένης ποσότητος, τμήμα Α'. Περί του Λογισμού των Απειροστών
 Κεφάλαιον Α΄. Περί του λογισμού, όπως τα απειροστά ευρίσκονται.
 Κεφάλαιον Β΄. Περί απειροστών δευτέρων, τρίτων κ.τ.λ. 
 Κεφάλαιον Γ΄. Περί των κατά τα ημίτονα, συνημίτονα κ.τ.λ. απειροστών
 Κεφάλαιον Δ΄. Περί λογαριθμικών απειροστών.
 Κεφάλαιον Ε΄. Περί απειροστών των κατά τας δεικτικάς ποσότητας.
 Κεφάλαιον ΣΤ΄. Χρήσις των προεκτεθέντων κανόνων εις εύρεσιν των εν ταις καμπύλαις γραμμαίς απτομένων, υφαπτομένων κ.τ.λ.
 Κεφάλαιον Ζ΄. Περί ευρέσεως των ασυμπτώτων.
 Πίνακες σχημάτων

Βιέννη
1807