Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις ελληνικές σχολές & σχολεία, τους σχολάρχες, τους διδασκάλους και τους μαθητές που δραστηριοποιήθηκαν είτε στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είτε στις παροικιακές κοινότητες και είναι μέρος του προγράμματος "Λόγιοι και κείμενα του 17ου -19ου αιώνα."
Χρησιμοποιείστε τις Επισημειώσεις για να προσθέσετε πληροφορίες στην βάση δεδομένων.
* για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.

Μεγάλο μέρος του σχετικού υλικού αντλήθηκε από το έργο του Τρ. Ε. Ευαγγελίδου, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, που εκδόθηκε το 1936 [T.E., A΄], το οποίο αν και η μοναδική δεν θεωρείται και η πλέον αξιόπιστη πηγή. Έτσι, έγινε προσπάθεια να συνδυαστούν οι πληροφορίες αυτές με μαρτυρίες προερχόμενες από άλλες πηγές. Ο κατάλογος που έχει προκύψει περιλαμβάνει, εκτός από τις βασικές πληροφορίες για κάθε σχολή (τόπο και περίοδο λειτουργίας, είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας), ονόματα δασκάλων, μαθητών και χορηγών. 

Στην αποδελτίωση των πηγών εργάστηκαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΜΙΘΕ Στάθης Αραποστάθης, Κώστας Δεληγιάννης, Ηλίας Καρκάνης και Παναγιώτης Σάμιος.

  Την ηλεκτρονική επεξεργασία (data extraction) των κειμένων που προέκυψαν από την αποδελτίωση καθώς και τη μετατροπή τους σε 4 βάσεις δεδομένων και την εν συνεχεία κατασκευή του παρόντος πληροφοριακού συστήματος πραγματοποίησε ο Αλέξανδρος Αγγελάκης.