ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Μεχάλα-Κιμπίρ
Μεχάλα-Κιμπίρ
(1) 6τάξιο μικτό.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.