ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

όλον

αυτό που συντίθεται από μέρη. Το όλον είναι μεγαλύτερο από κάθε ένα από τα μέρη του. Μέρος είναι εκείνο που όσες φορές και αν επαναλη­φθεί, παραμένει μεγαλύτερο ή μικρότερο σε σχέση με το όλο. Το μέρος είναι μικρό­τερο του όλου, ενώ το όλο ισούται με το άθροισμα των μερών του.

27