ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέθοδος των μεγίστων και ελαχίστων

εάν μιας καμπύλης οι τε­ταγμένες βαίνουν αύξουσες μέχρι ενός σημείου μετά το οποίο μειώνονται ή αντι­στρόφως, η μέθοδος προσδιορισμού της μέγιστης (ελάχιστης) τεταγμένης ονομά­ζεται μέθοδος των μεγίστων ή ελαχίστων. (σημ.: εύρεση κρίσιμων σημείων.)

252