ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέθοδος των ζ´ (επτά)

οι Ιταλοί την ονομάζουν ρέγουλα ντεσέτε. Τη χρησιμοποιούμε όταν έχουμε επτά γνωστούς αριθμούς και έναν άγνωστο. Για να τον βρούμε χωρίζουμε τους επτά αριθμούς σε δύο ομάδες. Ο πρώτος, δεύτερος και τρίτος στην πρώτη ομάδα και οι άλοι τέσσερις στη δεύτερη. Βρίσκουμε το γι­νόμενο των αριθμών κάθε μιας ομάδας. Διαιρούμε το γινόμενο της δεύτερης ομάδας δια του γινομένου της πρώτης. Το πηλίκον είναι ο ζητούμνεος άγνωστος αριθμός. (σημ.: σύνθετη μέθοδος, όταν τα ποσά είναι ανάλογα.)

81