ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αλγεβραϊκαί καμπύλαι

οι καμπύλες στις οποίες, κατά τον Ου-όλφιο, ο λόγος των αποτετμημένων (τετμημένων) και τεταγμένων παρίσταται με εξίσωση. Αλγεβραϊκή (αλγεβρική) δε εξίσωση λέγεται αυτή που έχει συγκεκριμέ­νο βαθμό και επαληθεύεται (η αυτή διαμένουσα) για κάθε σημείο της καμπύλης. (σημ.: αλγεβρικές καμπύλες.)

246