ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αλγεβραϊκός χαρακτήρ

συμβολισμός όπου σημειώνονται ή υπο­νοούνται όλοι οι όροι, δηλαδή σημείον (+, –), συνθέτης, στοιχείον, εκθέτης. Π.χ. το α σημειώνεται ως +1α1.

23