ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μιχαλιτσίου
Μιχαλίτσιο (Μηλιτόπολις Βιθυνίας)
Αρχές του ΙΘ΄αιώνα.
Θεόκτιστος, 1815 και 1817 β΄φορά.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.