ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Υδρούντος (Κοινότητας).
Υδρούντα.
Απ’ το Μεσαίωνα.
Σέργιος Στίππος,16ος αιώνας, ελληνικά.
Νικόλαος Πέτρος (Πέτρειος), σπούδασε 5 χρόνια το β΄ μισό του 16ου αιώνα, († μετά το 1552), [Σάθας ΝΦ., σ. 229], [E. Legrand BH, I, σ. 185-7].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.