ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Πνευματικό Φροντιστήριο
Κωνσταντινούπολη
1453
Ματθαίος Καμαριώτης
(41.17441908852506, 28.846175000000017):4

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.