ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους (Βενετία, 1729)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Πίναξ των Περιεχομένων
Noi Riformatori
 Προοίμιον
 Σχολαστικαί σημειώσεις εις την του Πορφυρίου Εισαγωγήν
 Υπόμνημα εις τας Αριστοτέλους Κατηγορίας
 Περί των μετά τα Κατηγορίας
 Εις το περί Ερμηνείας του Αριστοτέλους υπομνήματα
 Εις τα πρότερα Αναλυτικά Προθεωρία
 Περί του δευτέρου των προτέρων Αναλυτικών
 Εις τα ύστερα Αναλυτικά
 Εις το δεύτερον των υστέρων Αναλυτικών

Βενετία
1729