ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Ομιλίαι περί Πληθύος Kόσμων (Βιέννη, 1794)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Πρoμετωπίδα
 Αφιερώσεις
 Προς τους Αναγιγνώσκοντας
 Προοίμοιον του Συγγραφέως
Εικόνα των πλανητών
 ΒΡΑΔΙΑ Α'
 Προς τον Κύριον Λ.
 Περί του ότι η Γή είναι ένας Πλανήτης οπού κυκλοφορεί περί αυτήν και περί τον Ήλιον
 Υποσημειώσεις της Α' Βραδιάς
 ΒΡΑΔΙΑ Β'
 Περί του ότι η Σελήνη είναι κατοικημένη 
 Αι υποσημειώσεις της Β' Βραδιάς
 ΒΡΑΔΙΑ Γ'
 Ιδιαίτερα τινά περί του κόσμου της Σελήνης, και ότι και οι άλλοι Πλανήται είναι επίσης κατοικημένοι
 Αι υποσημειώσεις της Γ' Βραδιάς
 ΒΡΑΔΙΑ Δ'
 Ιδιαίτερα τινά των Κόσμων της Αφροδίτης, του Ερμού, του ’ρεως, του Διός και του Κρόνου
 Αι υποσημειώσεις της Δ' Βραδιάς
 ΒΡΑΔΙΑ Ε'
 Περί του ότι τα Απλανή Αστρα είναι τόσοι Ηλιοι, εξ ων έκαστος φωτίζει ένα κόσμον ιδιαιτέρως
 Αι υποσημειώσεις της Ε' Βραδιάς
 Υποσημείωσις του Συγγραφέως
 ΒΡΑΔΙΑ ΣΤ'
 Νέοι στοχασμοί οπού επικυρούσι τους περιεχομένους εις τας ανωτέρω ομιλίας, και έσχαται ανακαλύψεις οπού έγιναν εις τους Ουρανούς
 Αι υποσημειώσεις της ΣΤ' Βραδιάς
Παροράματα του τυποθέτου

Βιέννη
1794