ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών, τόμος VIII (Βιέννη, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Της εν είδει φυσικής. Τμήμα Α'. Περί των εν τη Γη όντων, εν επιτομή
 Εισαγωγή
 Κεφάλαιον Α'. Περί των οργανικών σωμάτων εν γένει
 Κεφάλαιον Β'. Περί των ζώων εν γένει
 Κεφάλαιον Γ'. Επιτομή της Ανατομής και Φυσιολογίας
 Κεφάλαιον Δ'. Περί Ήχου
 Κεφάλαιον Ε'. Περί Φυτών εν γένει
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί Ορυκτών εν γένει
 Κεφάλαιον Ζ'. Περί Αλάτων
 Κεφάλαιον Η'. Περί Λίθων και περί Μαγνήτιδος
 Κεφάλαιον Θ'. Περί Φλογιστών σωμάτων
 Κεφάλαιον Ι'. Περί Μετάλλων
 Της εν είδει φυσικής. Τμήμα Β'. Περί των υπογείων φαινομένων
 Της εν είδει φυσικής. Τμήμα Γ'. Περί Μετεώρων

 Κεφάλαιον Α'. Περί Μετεώρων πυροφυών
 Κεφάλαιον Β'. Περί Μετεώρων φωτοφυών. Περί Ίριδος
 Κεφάλαιον Γ'. Περί των υδατωδών Μετεώρων
 Κεφάλαιον Δ'. Περί Μετεώρων αερωδών, ή περί Ανέμων
 Επίμετρον
 Έλεγχος των εν τη οκτατόμω τήδε σειρά περιεχομένων
 Πίναξ λέξεων τινών Γαλατικών, όσαι...μεθηρμηνεύθησαν
 Των εν όλη τη οκτατόμω τήδε σειρά παροραθέντων ακριβής επιδιόρθωσις
 Πίναξ Κεφαλαιώδης των εν τω Η' τόμω περιεχομένων
 Κατάλογος των φιλογενών Συνδρομητών της εκδόσεως της βίβλου ταύτης
Πίναξ σχημάτων

Βιέννη
1807