Βιογραφίες

Δούκας Κωνσταντίνος [περ. 1752 – περ. 1820]

Γιος του Μιχαήλ Δούκα από τη Σιάτιστα της Μακεδονίας, εγκατέλειψε νωρίς τη γενέτειρά του και μετέβη στη Βιέννη προκειμένου να ασχοληθεί επαγγελματικά με το εμπόριο. [Βλάχος, 1857: 263]

Κατά τη διαμονή του στην αυστριακή πρωτεύουσα ασχολήθηκε με τη μετάφραση του δίτομου έργου Πρακτική Αριθμητική, συγγραφέας του οποίου -όπως ο Δούκας μας πληροφορεί στον πρόλογό του- ήταν ο Σ. Γκούντζ, σχολάρχης και διδάσκαλος των μαθηματικών στην Πράγα. Το σύγγραμμα, που εκδόθηκε στα 1820, σκοπό είχε να διδάξει στους μαθητές την στοιχειώδη αριθμητική και να διευκολύνει τους εμπόρους στις καθημερινές τους συναλλαγές. Στα περιεχόμενά του περιλαμβάνονταν οι βασικές αριθμητικές πράξεις με ακεραίους και δεκαδικούς, από κοινού με ποικίλα παραδείγματα εμπορικών λογαριασμών. [Βλάχος, 1857: 214 και Σκλαβενίτης, 1991: 23] 
 

Εργογραφία


  • Πρακτική Αριθμητική, Βιέννη, 1820
Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


  • Βρετός Α., (1857), Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα.
  • Σκλαβενίτης Τ., (1991), "Τα εμπορικά εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας και η εμπορική εγκυκλοπαίδεια του Νικολάου Παπαδόπουλου", Εταιρεία Μελέτης του Νέου Ελληνισμού, Παράρτημα περιοδικού Μνήμων, τ. 5, Αθήνα.