Διδάσκαλοι

έπειτα μοναχός στην Μονή Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος [Τ.Ε., Α΄, 69], [Γεδεών, Άθως, σ.231].