Διδάσκαλοι

1808
(1808) [Γεδεών, Απομνημ. Χρονογράφου, 1932, 354–356]