Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ιωάσαφ Μαυρομάτης εξ Αίνου