ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Γανοχώρων
Γανόχωρα (Γάνος και Χώρα)
Αναγράφεται για πρώτη φορά μετά το 1790 [Τ.Ε., Α’, 66].
Ματθαίος, 1790 [Τ.Ε., Α’, 66].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.