ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Πατριαρχική Μουσική Σχολή(2)
Κωνσταντινούπολη
Η σχολή ιδρύθηκε υπό του Πατριάρχου Παϊσιου Β΄ (1726-1733), [Τ.Ε,Α΄, σ.48], [Γεδεών, ΕΑ,Η΄, 35-36]
Για τη σχολή βλέπε:[Τ.Ε.Α΄,48], [Γεδεών, ΔΕΜΕ, σ.87-89].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.