ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Πατριαρχική Μουσική Σχολή(1)1
Κωνσταντινούπολη.
(1)Πρέπει να επισημανθεί ότι στο σημείο που ο Ευαγγελίδης αναφέρεται στις πατριαρχικές μουσικές σχολές δεν είναι αρκετά σαφής. Απαιτείται λοιπόν περαιτέρω έρευνα για την ύπαρξη και την λειτουργία των μουσικών πατριαρχικών σχολών.
Για την σχολή βλέπε:[Τ.Ε, Α΄,48], [Γεδεών, ΔΕΜΕ, σ.87-96].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.