ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Διδασκαλείον Μαστιχοχώρων [Τ.Ε.,Β', 158]
Αρμόλειοι [Τ.Ε.,Β' 159], Χίος.
Αναφέρεται το 1759, [Τ.Ε.,Β', 158 - 159]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.