ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κούμκαπι
Κούμκαπι
(1) Την ίδρυση της σχολής αναφέρει σιγίλλιο του Σαμουήλ Χαντζερή [Τ.Ε.,Α΄,41], [Ιωακ. Φορόπουλος, ΕΑ, 1900, σ.477-479]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.