ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σούρπης
Σούρπη
1792
Ιωακείμ, μοναχός, κοινός διδάσκαλος [Τ.Ε., Α΄, 217], [ΝΕ., ΙΕ΄, σ. 275-276].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.