Σχολάρχες

( γυμνασιάρχης) , (διαδέχτηκε τον Αν. Σακελάριο)