Σχολάρχες

1828
1835
1828–1835, ( πρώτος σχολάρχης )