Σχολάρχες

1742
1753
1742-1746 και 1750-1753 (πρώτος σχολάρχης) (ελληνικά, λατινικά, φιλοσοφία σύμφωνα με το σύστημά του, φυσικές επιστήμες με πειράματα) [Τ.Ε., Α΄,160-161]