Σχολάρχες

1799
1818
1799–1818 [Τ.Ε, Α΄,σ.158], [ΛΕ 1817, σ.85-87], [Φ. Μιχαλόπουλος, Τα Γιάννενα και η Νεοελληνική Αναγέννησις, 1648–1820, Αθ.1930, σ.75–77]