Σχολάρχες

1642
1642 (πρώην εφημέριος του ναού Αγ. Γεωργίου στην Βενετία (†1660))