Διδάσκαλοι

1817
εκ Πλωμαρίου Λέσβου, μετά το 1817.