Διδάσκαλοι

[Τ.Ε.,Α΄,45], [Συνοδικό γράμμα του 1819]