Σχολάρχες

( εκ Φουρνών) [Τ.Ε., Α΄, 217], [ΕΠ., τομ. Ε΄, σ. 153].