ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παρθεναγωγείο Σαράντα Εκκλησιών.
Σαράντα Εκκλησίες.
1867.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.