ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινή σχολή Ραιδεστού1
Ραιδεστός
1760
(1) Δεν είναι σαφές εάν η «κοινή σχολή Ραιδεστού» και η «ελληνική σχολή Ραιδεστού» συνιστούν μια εννιαία σχολή. Καταγράφονται ως ξεχωριστές σχολές. Βλέπε και «ελληνική σχολή Ραιδεστού».

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.