ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνικό κολλέγιο Πανεπιστημίου Οξφόρδης.
Οξφόρδη, Cloucester Hall (Worchester College)
1689.
Bραχεία.
Δρ. B. Wosdroffe, εφημέριος του Christ Church.
5 νέοι εκ Σμύρνης ,Οκτώβριος 1689.
Αυστηρές διατάξεις. α΄: " Ιδρύεται Κολλέγιον εις το Πανεπιστήμιον της Οξφόρδης δια την εκπαίδευσιν κλπ.του ελληνικού δόγματος δια πενταετούς διαμονής εν αυτώ." β΄: "Οι νέοι ούτοι θέλουσιν ενδύεσθαι κατά τον αυτόν τρόπον φέροντες το σεμνότερον ένδυμα του τόπου αυτών, ουδενός άλλου ενδύματος επιτρεπομένου είτε εν τω Πανεπιστημίω είτε αλλαχού. Απηγορεύετο αυτοίς η έξοδος εκ του Κολλεγίου άνευ ειδικής αδείας ή άνευ συνοδού, ουδ'εχορηγούντο αυτοίς διακοπαί."
Η απόπειρα απέτυχε επειδή οι μαθητές ενοχλούνταν από πράκτορες της Καθολικής εκκλησίας [Τ.Ε, Β΄, 516].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.