ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μίνιας
Μίνια
(1) 6τάξια αστική μικτή.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.