ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολεία θηλέων
Κων/πολη
Υπήρχαν σχολεία θηλέων στην Κων/πολη το 1784 και το 1822 [Τ.Ε.,Α΄,XLIV]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.