ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ζυγοβιστίου
Ζυγοβίστιον
1791
Κλείνει κατά την επανάσταση και ανιδρύεται στις 2/10/1829
Αβράμιος, από το 1791 Αναγνώστης Αθ. Ζαρακάς, 1829
Δανιήλ Γεωργόπουλος Δοσίθεος Μιχαλακόπουλος
Ο Ζαρακάς είχε 40 μαθητές το χειμώνα και 112 το καλοκαίρι [Τ.Ε.,Α΄,367]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.