ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Τυρολλώης
Τυρολλώη (Τσορλού)
1780
(1) Ίδρυση υπό του μητροπολίτου Ηρακλείας Μεθόδιο [Τ.Ε, Α΄,78]. [Γεδεών,ΕΛΚ,σ.ρνγ΄-δ΄]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.