Διδάσκαλοι

πριν την επανάσταση, κοινός διδάσκαλος.