Διδάσκαλοι

ιατρός, δίδαξε μαθηματικά και φιλοσοφικά [ΛΕ.1812,σ. 12, 30, 137], [ΛΕ.1816,σ. 205-206], [ΛΕ.1817,σ. 112, 121], [ΛΕ.1818,σ. 113-115].