Διδάσκαλοι

1829
1829, με 75 μαθητές [Τ.Ε.,Α΄,342]