ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Αλληλοδιδακτική σχολή Δολών
Δολοί (ΒΔ Μάνη)
1819
Κωνστάντιος Μακεδών εξ Ιωαννίνων, 1829, με 75 μαθητές [Τ.Ε.,Α΄,342]
Ο Καποδίστριας έστειλε στον Πετρόμπεη 42.000 γρόσια από τα 500.000 γρόσια που του είχαν ζητηθεί. Οι επιστολές αυτές όμως μπορεί να είναι συμβολικές της Φιλικής Εταιρείας [Τ.Ε.,Α΄,370], [Φιλήμονος, Ιστορία της επανάστασης Α΄ σ.157-168, 330-340], [Ι. Π. Κοκκώνη, εγχειρίδιον, Αθήναι 1860, σ.45], [Γεωργ. Χαστώνη, η παρ' ημίν δημοτική εκπαίδευσις ΕΦΣΚ Η΄ 94, 129], [ΛΕ.1819, 682 εξ.]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.