ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνικό σχολείο Γερακίου
Γεράκιον
Πριν το 1823
(1) Το σχολείο ήταν ιδιωτικό [Τ.Ε.,Α΄,369]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.