ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σειρά στοιχειώδους Μαθηματικής, τόμος Α': Στοιχεία Αριθμητικής (Βιέννη, 1828)

pdf16

view

 Χαιρετισμός
 Προς τους ομογενείς
 Είδησις του συγγραφέως
 Πίναξ των περιεχομένων
 Μέρος Α'. 
 Εισαγωγή
 Κεφάλαιον Α'. Πράξεις επί των ακεραίων αριθμών
 Περί της Προσθέσεως
 Περί της Αφαιρέσεως
 Βάσανοι της Προσθέσεως και της Αφαιρέσεως
 Περί του Πολλαπλασιασμού
 Αρχαί περί Πολλαπλασιασμού
 Περί της Διαιρέσεως
 Χρήσεις του Πολλαπλασιασμού και της Διαιρέσεως
 Αρχαί περί του Πολλαπλασιασμού και της Διαιρέσεως
 Κεφάλαιον Β'. Περί των κλασμάτων
 Αρχαί περί των κλασμάτων θεμελιώδεις
 Αναγωγή των κλασμάτων εις τον αυτόν παρονομαστήν
 Χρήσεις της προηγουμένης μεταμορφώσεως
 Απλότητες εις τα κλάσματα. Περί του αριθμητικού μεγίστου κοινού διαιρέτου
 Πρόσθεσις των κλασμάτων
 Αφαίρεσις των κλασμάτων
 Πολλαπλασιασμός των κλασμάτων
 Διαίρεσις των κλασμάτων
 Εφαρμογαί των δύο προηγουμένων κανόνων
 Κλάσματα κλασμάτων
 Γενική παρατήρησις περί των κλασμάτων
 Κεφάλαιον Γ'. Περί των Συμμιγών Αριθμών
 Ονοματολογία των συμμιγών αριθμών
 Προοιμιώδεις πράξεις επί των συμμιγών αριθμών
 Πρόσθεσις των συμμιγών αριθμών
 Αφαίρεσις των συμμιγών αριθμών
 Πολλαπλασιασμός των συμμιγών αριθμών
 Διαίρεσις των συμμιγών αριθμών
 Κεφάλαιον Δ'. Περί των δεκαδικών κλασμάτων, και περί του νέου συστήματος του Βάρους και των Μέτρων
 Α'. Περί κλασμάτων δεκαδικών
 Β'. Σύστημα του νέου Βάρους, και των νέων μέτρων
 Μέρος Β'
 Κεφάλαιον Ε'. Γενικαί ιδιότητες των αριθμών
 Εισαγωγή. Γνώσεις περί των Αλγεβραϊκών σημείων
 Γνώσεις περί των αλγεβραϊκών πράξεων στοιχειώδεις
 Εφαρμογαί των προηγουμένων κανόνων
 Α'. Θεωρία των διαφόρων συστημάτων της αριθμήσεως
 Β'. Αρχαί περί πολλαπλασιασμού και διαιρέσεως. Διαιρετότης των αριθμών
 Γ'. Περί των περιοδικών δεκαδικών κλασμάτων
 Δ'. Περί των συνεχών κλασμάτων
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Σχηματισμός των δυνάμεων και εξαγωγή των τετραγωνικών και κυβικών ριζών των αριθμών
 Α'. Εξαγωγή της τετραγωνικής ρίζης
 Β'. Εξαγωγή της κυβικής ρίζης
 Κεφάλαιον Ζ'. Εφαρμογαί των της αριθμητικής Μεθόδων. Θεωρία των λόγων και αναλογιών
 Εισαγωγή
 Α'. Περί λόγων και αναλογιών
 Β'. Περί της μεθόδου των τριων και των εξ αυτής εξαρτωμένων μεθόδων
 Κεφάλαιον Η'. Θεωρία των Προόδων και Λογαρίθμων

 Α'. Περί των προόδων
 Β'. Περί των Λογαρίθμων

Βιέννη
1828